Mi az a cookie?

A playsport.hu internetes site-ot üzemeltetetõ tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fûzõdõ alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

 

Különös figyelmet fordítunk a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az általad rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetésérõl), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezelésérõl) fokozott betartására.

 

Tiszteletben tartjuk a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat bármely általad kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, rád vonatkozó következtetés, mely nem minõsül közérdekû vagy közérdekbõl nyilvános adatnak, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

 

Az általad megadott adatok, úgymint: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, valamint azonosító a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.

 

Kijelentjük, hogy az adatbázisunkban meglévõ adatokat (neved, email címed, azonosítód) kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használjuk, e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelõ, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat harmadik személynek nem adjuk át.Személyes adataidat a felhasználás céljának megszûnése után vagy kérésedre adatbázisunkból töröljük.

 

A nyilvántartásunkhoz szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Szolgáltatásaink igénybevételével hozzájárulásodat adod adataid fent meghatározott felhasználásához. Azok törlését, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, jogodban áll bármikor kérvényezned, annak sikertelensége esetén 30 napon belül lehetõséged van bírósághoz fordulni.

 

Kérésedre az általunk kezelt személyes adataiddal kapcsolatban tájékoztatást adunk, illetve azokat módosítjuk.

 

A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adataidat semmilyen körülmények között nem tesszük - kifejezett jóváhagyó hozzájárulásod nélkül - más számára hozzáférhetõvé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. A birtokunkba jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen és az Adatvédelmi Nyilatkozatban lefektetett elvek szem elõtt tartásával végezzük. Szolgáltatásaink igénybe vételével hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

 

Az általad megadott információkért felelõsséget nem vállalunk. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, jogunkban áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttmûködve az eljáró hatóságokkal.

 

Biztosíthatunk arról, hogy a birtokunkba jutott információk védelme iránt teljes mértékben elkötelezettek vagyunk. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelõbb adatfelhasználás érdekében a megfelelõ fizikai, elektronikus és mûszaki módszerekkel õrizzük és biztosítjuk az online módon gyûjtött információkat. Felelõsség

 

A Honlap használatából eredõ közvetett vagy közvetlen károkért felelõsséget nem vállalunk.